Menu
Sdružení obcí Most - Jih

Zakládací smlouva

Sdružení obcí regionu Most - Jih 

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí

uzavřená podle § 49 odst. 2  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Dne 17.dubna 2001 uzavřeli statutární zástupci obcí Bečov, Havraň, Lišnice, Malé Březno, Polerady, Strupčice, Volevčice tuto smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí který je formálním i právním nástupcem Sdružení obcí regionu Most-Jih ustaveného dne 9. 12. 1999, zapsaného do registru OkÚ Most dne 15. 12. 1999.

čl. 1 Předmět činnosti svazku obcí

1.1  Předmětem činnosti svazku obcí je v souladu s § 50 odst. 1 písm. a – f, je společný postup při naplnění úkolů v oblastech vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, čistění odpadních vod, zavádění a rozšiřování, zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obce (místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní a kulturní zařízení).

1.2. Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších  souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa  a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity  účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.

čl. 2 Název  svazku obcí

2.1. Členové svazku se dohodli, že při výkonu společné činnosti podle této smlouvy budou  užívat názvu “Sdružení obcí regionu Most-Jih”.

čl. 3 Sídlo svazku obcí

3.1. Orgány svazku sídlí na adrese Volevčice č.p. 22, 434 01  Most 1

čl. 4 Způsob výkonu společné činnosti

4.1. Členové svazku se dohodli, že v termínech vyhlašovaných v běžném kalendářním roce  příslušnými ministerstvy, jakožto poskytovateli finančních podpor, předloží v těchto termínech společné projekty, které vycházejí ze Strategie rozvoje venkovského  mikroregionu Most-Jih, zpracované v roce 2000.

4.2. Ustanovením odstavce 4.1. není jakkoli dotčeno právo jednotlivých členských obcí podat u příslušných ministerstev samostatný projekt, respektive projekt, který není předmětem Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Most-Jih.

čl. 5 Majetkové poměry

5.1. Majetek svazku obcí je tvořen vklady jednotlivých členů, které mohou být peněžní i  nepeněžní a zůstatkem stavu finančních prostředků na běžném účtu majetku Sdružení obcí regionu Most- Jih, viz Sdružení obcí regionu Most-Jih ustavený dne 9. 12. 1999.

5.2. Všechny obce mohou dále převést na svazek obcí prostředky získané od státu, nebo vlastní příjmy, či příjmy získané od jiných subjektů na hospodářský a sociální rozvoj.

5.3. Členské příspěvky je každý člen svazku obcí povinen poskytnout vždy do 30. ledna běžného roku na účet sdružení č. 1042140399/0800 na základě faktury dle následujícího klíče, a to 10,- Kč/1 obyvatel/1 rok (slovy: deset korun českých za obyvatele a rok).

5.4. Zdrojem příjmů svazku obcí se rozumí pravidelné roční vklady členů, sponzorské dary či jiné formy grantů.

5.5. Účastníci se podílejí na čerpání prostředků ze společného účtu do výše, která je  vymezena procentuálním vztahem jednotlivých projektů vyjádřený v Kč nákladů k celkovému objemu nákladů celého souboru projektů svazku obcí.

5.6. Rozdělení případného zisku a účast na úhradě ztráty svazku obcí se děje shora uvedeným  způsobem.

čl. 6 Finanční operace

6.1. Členové se zavazují soustřeďovat společné peněžní prostředky na jediném účtu, jehož prostřednictvím  budou prováděny veškeré platby související se společnou činností svazku  (dále jen účet), nepůjde-li o hotovostní platby z pokladny.

6.2. Účet svazku je zřízen u České spořitelny a.s. pobočka Most.

6.3. Každý z členů má právo podílet se na rozhodování o použití finančních prostředků na účtu svazku,  prostřednictvím svého zástupce v Radě sdružení. 

6.4. Dispoziční právo k účtu mají všichni členové Rady sdružení s tím, že povinnou součástí podpisového vzoru je podpis předsedy popř. místopředsedy Rady.

6.5. Jakákoliv finanční operace přesahující částku 10.000,- Kč podléhá písemnému souhlasu Rady sdružení.

6.6. Účet svazku zanikne (bude zrušen), bude-li zrušen svazek  jako takový. Účet je možno zrušit až po definitivním finančním vypořádání všech členů.

čl. 7 Financování společných projektů

7.1. Členové se podílejí na čerpání prostředků ze společného účtu ve výši popř. do výše, která je vymezena procentuálním poměrem jednotlivých projektů vyjádřeným v procentech nákladů k celkovému objemu  nákladů celého projektu svazku, který byl účastníky schválen.

7.2. V případě vzniku ztráty, podílí se členové na jejím vyrovnání stejným způsobem jako v bodě 7.1. Podíly vymezené v bodě 7.1. lze měnit pouze písemnou dohodou členů svazku.

7.3. Čerpání prostředků na společné akce (projekty) se bude řídit zvláštním interním rozhodnutím Rady sdružení.

čl. 8 Účetní uzávěrka

8.1. Průběžné vyúčtování příjmů a výdajů svazku a případných ztrát či zisků ze společné činnosti se provede podle platných předpisů o vedení účetnictví vždy nejpozději k 15. dni následujícímu po skončení každého účetního období.

8.2. Členové se dohodli, že z prostředků svazku  budou hrazeny všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů svazku  podle zákona o dani z příjmu.

8.3. Svazek se stává právnickou osobou a její účetnictví podléhá platným účetním předpisům.

8.4. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná rada sdružení do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

8.5. Svazek obcí dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření  svazku za uplynulý kalendářní rok.

8.6. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých  rozpočtových prostředků.

čl. 9 Postavení členů Rady sdružení

9.1. Běžné záležitosti týkající se společné činnosti je oprávněn vyřizovat každý z členů Rady sdružení. Je však povinen  informovat ostatní členy Rady o provedených opatřeních.

9.2. Členům Rady je zakázáno bez předchozí dohody všech členů provádět zejména:

9.2.1. nákup a prodej majetku svazku v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč

9.2.2. bez písemného zmocnění Rady přijímat nebo poskytovat úvěry

9.2.3. veškeré nakládání s finančními prostředky svazku v částce vyšší než 10.000,- Kč

9.2.4. sjednávání smluv o nájmu nebo pronájmu nebytových prostor svazku

9.2.5. sjednání smluv nebo jiných závazků, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některého z členů svazku

čl. 10 Práva a povinnosti členů

10.1. Každý z členů svazku obcí je povinen napomáhat podle svých možností k zajištění            předmětu činnosti svazku obcí.

10.2. Každý z členů svazku obcí má právo kdykoli si vyžádat informace o hospodaření a          činnosti a dále má právo navrhovat jiné činnosti a změny.

10.3. K závazkům vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně.

10.4. Občané členských obcí, které jsou členy svazku obcí, jsou oprávněni účastnit se          zasedání Rady sdružení a nahlížet do zápisů o jednání. Dále jsou oprávněni podávat Radě sdružení obcí písemné návrhy.

10.5. Vedle obecných práv a povinností vymezených ve Stanovách svazku  mají členové právo být pravidelně a v dostatečném předstihu informováni o všech skutečnostech jednáních souvisejících se společnou činností.

10.6. Členové svazku  jsou oprávněni požadovat po ostatních účastnících vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti. Povinností členů ve vztahu ke svazku  vymezují stanovy a tato zakládající smlouva.

čl. 11 Přijetí nového člena

11.1. Přijetí nového člena je možné pouze se souhlasem dosavadních členů svazku za splnění podmínek článku 8 stanov.

11.2. Členy svazku obcí se mohou stát pouze obce. Každá obec je oprávněna dle vlastní úvahy požádat o vstup do svazku obcí. Vstup nové obce podléhá schválení Rady sdružení.

11.3. Každý z členů je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného cíle způsobem  sjednaným ve smlouvě a zdržet se činnosti, jenž by mohla znemožnit dosažení tohoto cíle. V případě neplnění povinností vyplývajících z členství, anebo činnosti směřující proti záměru svazku obcí, může být člen po projednání v Radě ze svazku obcí vyloučen.

11.4. Členství ve svazku obcí je podmíněno složením členského příspěvku uvedeného v článku 6 stanov.

11.5.  Členství vzniká podpisem smlouvy o vytvoření svazku obcí, jejíž součástí jsou Stanovy.

čl. 12 Ukončení členství

12.1. Člen svazku, který závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající pro něho z této Smlouvy nebo ze zákona, může být ze svazku  vyloučen, dohodnou-li se na tom ostatní členové svazku.

12.2. Členství zaniká vyloučením nebo výpovědí ze svazku obcí. Výpovědní lhůta je tříměsíční, počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi do sídla   svazku obcí. Nekončí však dříve, než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který výpověď podal.

12.3. Z vážných důvodů lze člena svazku obcí vyloučit jednomyslným usnesením ostatních členů Rady sdružení.

12.4. Každému členovi, který vystoupil, nebo byl ze svazku vyloučen, se vrátí věci vnesené do svazku obcí – podíl majetku se mu vyplatí v penězích v den vystoupení nebo vyloučení.

čl. 13 Majetkové vypořádání

13.1. V případě ukončení činnosti svazku bude nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení provedeno majetkové vypořádání členů. Členové mají nárok na vrácení hodnot vložených do svazku a vypořádají si mezi sebou i veškerý movitý i nemovitý majetek získaný společnou činností. Toto vyrovnání bude provedeno podle výše svých podílů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

čl. 14 Doba trvání

14.1. Svazek se zakládá na dobu neurčitou.

čl. 15 Ostatní ujednání

15.1. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí občanským zákoníkem.

15.2. Tato smlouva se pořizuje v 12-ti vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. Zbývající budou uloženy pro potřeby svazku  v sídle sdružení.

15.3. Změny a doplňky stanov lze provést pouze na základě písemného dodatku se souhlasem  všech členů svazku obcí.

15.4.  Stanovy jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

čl. 16 Účinnost

16.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána posledním z členů svazku.

Ve Volevčicích  dne 17. 4. 2001

  • Václav  TURNOVSKÝ - starosta obce Bečov                                        
  • Josef  MAJERČIN - starosta obce Havraň                                           
  • Petr  PILLÁR - starosta obce Lišnice                                  
  • Radim  NOVÁK - starosta obce Malé Březno                                  
  • Jan  SLADKÝ - starosta obce Polerady                                            
  • Jaroslav  HUDÁK - starosta obce Strupčice
  • Vlastimil  HLAVSA - zástupce starosty obce Volevčice

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/9 °C
pátek 24. 5. déšť 18/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 19/12 °C

Členské obce

Partneři