Menu
Sdružení obcí Most - Jih

Stanovy

Sdružení obcí regionu Most- Jih

Část první - Obecná ustanovení

Článek 1. Vznik

1.1. Sdružení obcí regionu Most-Jih vzniklo dne 17.4.2001 podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a to dle § 49 až § 54 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi obcemi:

Bečov, Havraň, Lišnice, Malé Březno, Polerady, Strupčice, Volevčice

Tento svazek obcí je právním i formálním nástupcem Sdružení obcí regionu Most-Jih, které vzniklo podle § 20 odst. f, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 9.12.1999 a bylo registrováno dne 15. 12. 1999, zapsáním do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu v Mostě pod značkou Vnitř./sdruž./1569/Chn./99.

Článek 2. Členové svazku obcí

2.1.

 • Obec BEČOV, Bečov čp. 126, PSČ 435 26
 • Obec HAVRAŇ, Havran čp. 11, PSČ 435 01
 • Obec LIŠNICE, Lišnice čp. 42, PSČ 434 01
 • Obec MALE BŘEZNO, Malé Březno čp. 68, PSČ 434 01
 • Obec POLERADY, Polerady čp. 15, PSČ 434 01
 • Obec STRUPČICE, Strupčice čp. 51, PSČ 431 14
 • Obec VOLEVČICE, Volevčice čp. 22, PSČ 434 01

Článek 3. Název a sídlo svazku obcí

3.1. „Sdružení obcí regionu Most-Jih“. Sídlo svazku: Lišnice čp. 42, 434 01 p. Most. IČO: 702 26 687.

Článek 4. Statut svazku

 4.1 Svazek je samostatnou právnickou osobou. Forma svazku: DSO – dobrovolný svazek obcí.

Článek 5. Předmět činnosti svazku obcí

5.1 Společný postup při naplnění úkolů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, čistění odpadních vod, zavádění a rozšiřování, zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obce (místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní a kulturní zařízení).

5.2.Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.

Část druhá - Členství a členské poměry

Článek 6. Členství a členské poměry

6.1. Členy svazku obcí se mohou stát pouze obce. Každá obec je oprávněna dle vlastní úvahy požádat o vstup do svazku obcí. Vstup nové obce do sdružení podléhá schválení rady.

6.2. Každý z členů je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného cíle způsobem sjednaným ve smlouvě a zdržet se činnosti, jenž by mohla znemožnit dosažení tohoto cíle. V případě neplnění povinností vyplývajících z členství, anebo činnosti směřující proti záměru svazku obcí, může být člen po projednání v radě ze svazku obcí vyloučen.

6.3.Členství ve svazku obcí je podmíněno složením členského příspěvku uvedeného v článku 16.4. Členství vzniká po schválení radou sdružení. Před jednáním v radě, doloží nový člen doklad o projednání vstupu do svazku v patřičném orgánu obce.

6.4. Členství zaniká vyloučením nebo výpovědí ze svazku obcí. Výpovědní lhůta je tříměsíční, počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi radě sdružení. Nekončí však dříve, než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který výpověď podal.

6.5. Z vážných důvodů lze člena svazku obcí vyloučit jednomyslným usnesením ostatních členů rady.

6.6. Každému členovi, který vystoupil, nebo byl ze svazku vyloučen, se vrátí věci prokazatelně vnesené do svazku obcí. Podíl majetku tvořící uhrazené členské příspěvky se nevrací.

Článek 7. Práva a povinnosti členů

7.1. Každý z členů svazku obcí je povinen napomáhat podle svých možností k zajištění předmětu činnosti svazku obcí.

7.2. Každý z členů svazku obcí má právo kdykoli si vyžádat informace o hospodaření a činnosti a dále má právo navrhovat jiné činnosti a změny.

7.3. K závazkům vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně.

Část třetí - Orgány sdružení

Článek 8. Orgány sdružení

8.1. Orgány sdružení jsou

 • Rada sdružení
 • Předseda rady sdružení
 • Místopředseda rady sdružení
 • Revizní skupina

Článek 9. Rada sdružení

9.1 Rada svazku je nejvyšším orgánem svazku. Je tvořená statutárními zástupci jednotlivých členských obcí. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas.

Nastane-li v některé ze členských změna na funkci statutárního zástupce obce, oznámí obec tuto změnu radě sdružení do jednoho měsíce po té co změna nastane. Členem rady sdružení se takto nově zvolený statutární zástupce stává automaticky.

Jednání rady svolává její předseda minimálně čtyřikrát do roka.

9.2 Rada sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení. Do její působnosti patří zejména:

 1. Přijímat, měnit a doplňovat stanovy.
 2. Přijímat nové členy svazku.
 3. Vylučovat členy svazku.
 4. Rozhodovat o výši, čase, způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků.
 5. Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu a revizní skupinu svazku a kontrolovat jejich činnost.
 6. Schvalovat roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků.
 7. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku: u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav.
 8. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich
 9. Rozhodovat o účasti sdružení v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací.
 10. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku.

Článek 10. Předseda rady sdružení

10.1 Předseda rady sdružení je statutárním orgánem sdružení. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními rady svazku a zastupuje sdružení navenek

10.2. Předsedu svazku volí rada . Tento orgán jej také odvolává.

10.3 Do věcné působnosti předsedy svazku patří v duchu ustanovení odstavce zejména:

 1. Svolávat radu a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat průběh jednání
 2. Řídit kontrolovat práci tajemníka svazku.
 3. Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek.
 4. Zajišťovat vedení účetnictví svazku.
 5. Zajišťovat archivaci písemností svazku.
 6. Předkládat radě svazku roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku.
 7. Organizovat práce při zrušení a zániku svazku.

Článek 11. Místopředseda svazku

11.1. Místopředseda svazu plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedou svazku

11.2. Místopředsedu volí rada. Tento orgán jej také odvolává. Funkci místopředsedy může vykonávat jen člen rady.

11.3. Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku 10.3. těchto stanov.

Článek 12. Tajemník svazku

12.1 Tajemník je administrativně - organizačním pracovníkem svazku, který nemá pravomoci statutárních orgánů. Obsazení funkce tajemníka schvaluje rada svazku.

12.2 Tajemník je plně podřízen předsedovi svazku, v jeho nepřítomnosti místopředsedovi. Na základě jejich pokynů a z jejich pověření vede a vyřizuje běžnou administrativní, účetní a organizační agendu a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku.

Článek 13. Revizní skupina

13.1 Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a tajemníka a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Z tohoto titulu má revizní skupina právo nahlížet do všech písemností svazku, účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena radě svazku. Revizní skupina je povinna zaslat zprávu o kontrole všem zastupitelstvům členských obcí.

13.2 Revizní skupinu tvoří dva členové rady svazku nebo zástupci, které na dobu dvou let volí do této funkce zastupitelstvo členských obcí, které jsou pověřeny provádět revize. Člen revizní skupiny nesmí být volen ze zástupců členské obce, jejichž zástupce je předsedou nebo místopředsedou svazku. Rada svazku jmenuje a odvolává členy revizní skupiny.

13.3. Za členy revizní skupiny mohou být představitelé těch samých členských obcí opětně zvoleni až po dalších dvou letech.

13.4 Revizní skupina kontroluje zda jsou dodržovány :

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení rady svazku

Část čtvrtá - Jednání orgánů sdružení

Článek 14. Jednání rady svazku

14.1 Rada svazku jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou svazku nejméně 4 x ročně, přičemž na programu těchto zasedání musí být schvalování rozpočtu svazku, resp. roční účetní závěrky. Rada svazku je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady členských obcí.

14.2. V odůvodněných případech mohou členy rady na jejich zasedání zastoupit pověření zástupci. Jednání rady svazku rozhoduje většinou hlasů všech členů rady nebo zástupců, pokud stanovy nevyžadují jinak.

14.3. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů svazku.

14.4. Z jednání rady svazku pořizuje tajemník nebo pověřený člen rady zápis. Zápis musí kromě data a místa konání jednání rady svazku a prezenční listiny obsahovat údaje o:

 • skutečném programu jednání rady svazku
 • přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
 • námitky účastníků rady svazku.

14.5. Každý člen svazku má právo na jeden výtisk zápisu z jednání rady svazku. Minimálně jedno vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda svazku, který ručí za jeho archivaci po celou dobu existence svazku.

Článek 15. Podepisování za svazek

15.1. Jednat a podepisovat za svazek je oprávněn podle ustanovení odstavce 10.3. písmeno c) předseda a místopředseda rady sdružení a to tak, že k otisku razítka svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce ve svazku.

Část pátá - Hospodaření sdružení

Článek 16. Majetkové poměry

16.1 Majetek svazku tvoří roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit svazku .

Majetek svazku dále tvoří finanční zůstatek na běžném účtu č. 1042140399/0800 vedeném u pobočky České spořitelny a.s. v Mostě ( účet Sdružení obcí regionu Most-Jih založeného podle § 20 odst. f Občanského zákoníku dne 9. 12. 1999 ).

16.2. Zdrojem příjmů svazku obcí se kromě pravidelných ročních vkladů ve formě členských příspěvků, rozumí i sponzorské dary či různé formy dotací grantů.

16.3. Všechny obce mohou dále převést na svazek obcí prostředky získané od státu, nebo vlastní příjmy, či příjmy získané od jiných subjektů na hospodářský a sociální rozvoj

16.4. Členské příspěvky je každý člen svazku obcí povinen uhradit vždy do 30. ledna běžného roku na účet sdružení č. 1042140399/0800 na základě faktury dle následujícího klíče, a to 10,- Kč/1 obyvatel/1 rok (slovy: deset korun českých za obyvatele a rok).

Rozhodný je počet obyvatel k 1. lednu v běžném roce.

Článek 17. Financování společných projektů

17.1. Členové se podílejí na čerpání prostředků ze společného účtu ve výši popř. do výše, která je vymezena procentuálním poměrem jednotlivých projektů vyjádřeným v procentech nákladů k celkovému objemu nákladů celého projektu svazku, který byl účastníky schválen.

17.2. V případě vzniku ztráty, podílí se členové na jejím vyrovnání stejným způsobem jako v bodě 17.1. Podíly vymezené v bodě 17.1. lze měnit pouze písemnou dohodou členů svazku.

17.3. Čerpání prostředků na společné akce (projekty) se bude řídit zvláštním interním rozhodnutím Rady sdružení.

17.4. V případě investičních akcí, které budou probíhat na území jednotlivých členských obcí a slouží výlučně k uspokojení potřeb této obce, vloží vklad na tuto akci příslušná členská obec.

17.5. V případě investičních akcí, které budou probíhat v území více členských obcí, bude podíl vkladu formou zálohy na akce vkládán na základě rozpočtu. Po dokončení investiční akce bude podíl vkladu rozdělen podle skutečně vynaložených nákladů příslušnou členskou obcí.

17.6 Rozdělení případného zisku a účast na úhradě ztráty svazku obcí se děje způsobem uvedeným v článku 17.1.

Článek 18. Správa finančních prostředků

18.1. Správou finančních prostředků je pověřen tajemník sdružení. V souladu se schváleným rozpočtem sdružení je tajemník oprávněn připravovat a realizovat účetní operace.

18.2. K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje sdružení běžný účet u peněž­ního ústavu s podpisovým právem všech členů rady včetně tajemníka. Povinnou součástí finanční operace (příkazu k úhradě) je vždy podpis předsedy, popřípadě místopředsedy rady. O registraci podpisových vzorů a jejich případné změny v souladu s článkem 9.1. je oprávněn požádat peněžní ústav předseda rady.

18.3. V souladu s předmětem své činnosti podle článku 5 těchto stanov je svazek oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zá­kona o rozpočtových pravidlech apod.) a požadují-li to specifické podmínky, vede o nich svazek samostatný podúčet, k němuž se zřizuje podpisové právo pověřených osob podle článku 18.2.

Článek 19. Účetnictví

19.1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok

19.2. Za účetnictví svazku odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

19.3. Součástí účetnictví podle odstavce 19.2. je též inventarizace majetku a závazků sdružení, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.

19.4. Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku.

19.5. Členové se dohodli, že z prostředků svazku budou hrazeny všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů svazku podle zákona o dani z příjmu.

19.6. Svazek je stává právnickou osobou a její účetnictví podléhá platným účetním předpisům.

19.7. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná rada sdružení do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

19.8. Svazek obcí dá přezkoumat příslušným odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo auditorem, hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok.

19.9 Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

Článek 20. Daňová agenda

20.1. Za agendu daně z příjmů svazku a za případné další daňové agendy, souvi­sející s činností svazku, odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové písemnosti.

20.2. Zpracování přiznání k dani z příjmů (nebo jiných daňových agend) může předseda svazku zadat na náklady sdružení odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit odpovědnosti vůči svazku.

Část šestá - Zrušení a zánik svazku

Článek 21. Zrušení svazku.

21.1. Svazek se zrušuje rozhodnutím rady svazku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.

21.2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku žádost ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje o výmaz svazku z registru.

21.3. Při zrušení s likvidací požádá předseda svazku Krajský úřad Ústeckého kraje o určení likvidátora a vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost.

21.4. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku v poměru, daném ustanovením 17.1. těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

21.5. Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku.

Článek 22. Zánik svazku

22.Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Část sedmá - Změny stanov

Článek 23. Pravidla změn stanov

23.1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí rady svazku podle ustanovení článku 9.2. odstavec a) těchto stanov.

23.2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku.

Článek 24. Ohlášení změn stanov

24.1. Po změně nebo doplnění stanov podle článku 9.2. odstavec a), předá předseda svazku do 15-ti kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

24.2. Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda svazku po jednom vyhotovení všem členům svazku, kteří seznámí zastupitelstva s dodatkem ke stanovám.

Část osmá - Přehodná a závěrečná ustanovení

Článek 25. Přechodná ustanovení

25.1.Předsedovi svazku se ukládá povinnost předat jedno vyhotovení těchto stanov do 15-ti kalendářních dnů od jejich schválení členskými obcemi Krajskému úřadu Ústeckého kraje, jako písemnost, související s registrací svazku podle § 46 odst.2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.

Článek 26. Závěrečná ustanovení

26.1. Tyto stanovy se vydávají v 11-ti výtiscích s platností originálů s následujícím rozdělením:

 • 7 x členské obce
 • 1 x předseda svazku a místopředseda svazku
 • 2 x tajemník svazku
 • 1 x Krajský úřad Ústeckého kraje

26.2. Stanovy podepisují statutární zástupci jednotlivých členských obcí a svůj podpis doplňují otiskem kulatého razítka členské obce.

26.3. Stanovy jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

V Lišnici dne 1.12.2006

 • Václav TURNOVSKÝ, starosta obce Bečov
 • Zdeňka SMETANOVÁ, starosta obce Havraň
 • Petr PILLÁR, starosta obce Lišnice
 • Radim NOVÁK, starosta obce Malé Březno
 • Jan SLADKÝ, starosta obce Polerady
 • Luděk PĚNKAVA, starosta obce Strupčice
 • Stanislav SALON, starosta obce Volevčice

DSO - informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 24 °C 13 °C
středa 26. 6. polojasno 27/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 28/17 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 20/13 °C

Členské obce

Partneři