Menu
Sdružení obcí Most - Jih

Dohoda o poskytnutí příspěvku

ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu uzavřená na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Úřad práce v Mostě

 • Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most
 • Jehož jménem jedná:JUDr. Jana Šmejcová
 • Kontaktní osoba:Bc. Alena Zieglerová
 • IČO: 00554898

(dále jen „poskytovatel“)

a

Mikroregion Most - Jih

 • Volevčice 22, 435 26 Volevčice
 • Zastoupený:Petr Pillár
 • IČO:70226687
 • Bankovní spojení:20183-1042140399/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ze dne 30.3.2005 (unikátní kód žádosti:„ YHVBvC“) a rozhodnutí výběrové komise o schválení finanční podpory z veřejných prostředků ze dne 23.6.2005 č.j. CZ.04.1.03/1.1.06.1/0007dohodu o poskytnutí příspěvku podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „dohoda“) na realizaci grantového projektu.

Článek I

Předmět dohody

 1. Příjemce se zavazuje realizovat následující grantový projekt:

Registrační číslo projektu:

CZ.04.1.03/1.1.06.1/0007

Název projektu:

Nastartování podpory aktivní politiky zaměstnanosti v mikroregionu Most - Jih

Číslo a název opatření:

1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Datum zahájení realizace projektu:

01.08.2005

Datum ukončení realizace projektu:

31.07.2007

(Dále jen „projekt“)

 1. Projekt tvoří v podobě žádosti o finanční podporu přílohu č. 1 této dohody.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci příspěvek na realizaci projektu.

Článek II

Příspěvek

 1. Příspěvek (finanční podpora z veřejných prostředků) se touto dohodou poskytuje příjemci na úhradu uznatelných výdajů projektu, maximálně do výše 2 270 950,00 Kč:

Č.

Druh příspěvku

Výše finanční pomoci

Podíl na veřejném spolufinancování (v%)

Podíl na celkových uznatelných nákladech (v%)

1.

Podíl národního spolufinancování

567 738,00 Kč

25 %

19,28 %

2.

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu

1 703 212,00 Kč

75 %

57,84 %

3.

Celkem veřejné spolufinancování (č. 1 + 2)

2 270 950,00 Kč

100 %

77,12 %

4.

Soukromé spolufinancování

673 650,00 Kč

X

22,88 %

5.

Celkové uznatelné náklady (č. 3 + 4)

2 944 600,00 Kč

X

100 %

Článek III

Podmínky použití příspěvku

 1. Vztahy související s poskytnutím příspěvku se řídí zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,nařízením Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, nařízením Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000 stanovující prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a kterým se ruší nařízení (ES) č. 1145/2003, a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a právem Evropských společenství (dále jen „ES“).
 2. Pravidla používání finančních prostředků jsou v souladu s programovým dokumentem Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ), Dodatkem k OP RLZa pravidly Příručky pro žadatele o finanční podporu grantových projektů OP RLZ (dále jen „Příručka pro žadatele“) a Příručky pro příjemce finanční podpory grantových projektů OP RLZ (dále jen „Příručka pro příjemce“). Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách www.esfcr.cz.
 3. Závaznými jsou verze jmenovaných dokumentů platné pro příslušné kolo výzvy.

Článek IV

Obecné podmínky

 1. Příjemce je oprávněn použít příspěvek pouze na výdaje související s realizací projektu schváleného Konečným příjemcem (poskytovatelem), a to postupem stanoveným v Příručce pro příjemce.
 2. Příjemce je oprávněn použít příspěvek pouze na výdaje, které jsou uznatelné ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 a nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a které jsou v souladu s pravidly vymezenými v Příručce pro příjemce.
 3. Za uznatelné se považují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, nejdříve dnem podepsání dohody.
 4. Při realizaci projektu je příjemce povinen vycházet ze schválené žádosti o finanční podporu (příloha č. 1 dohody), zejména harmonogramu realizace a rozpočtu projektu.
 5. Příjemce není oprávněn ke dni uzavření dohody ani v průběhu realizace projektu čerpat na tytéž aktivity jiné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly poskytovatele, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

 

Článek V

Platební a finanční podmínky

 1. Příjemce se zavazuje, že bude mít po dobu trvání projektu, a to až do doby ukončení financování projektu, zaveden zvláštní bankovní účet určený výlučně pro projekt OP RLZ (viz příloha č. 2 dohody – ověřená kopie smlouvy o zřízení účtu).

Dnem ukončení financování projektu je den vyplacení poslední částky finanční pomoci (závěrečné platby) ze strany poskytovatele příspěvku.

 1. Do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody bude příjemci poskytnuta na tento bankovní účet první platba ve výši 25 % z celkové výše příspěvku stanoveného touto dohodou (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů).
 2. Další finanční prostředky budou poskytovány po předložení žádosti o platbu, dokladů prokazujících uskutečněné výdaje a průběžné nebo závěrečné monitorovací zprávy. Lhůty a způsob předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv jsou stanoveny v Příručce pro příjemce.
 3. Příjemce se zavazuje předkládat poskytovateli žádost o platbu vyplněnou v informačním systému MSSF-BENEFIT, a to v elektronické i tištěné podobě. Společně se žádostí o platbu předkládá doklady a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce a průběžné monitorovací zprávy. Žádost o platbu předkládá ve lhůtě 3 měsíců od podání poslední žádosti o platbu, případně po vyčerpání min. 75 %dosud nevypořádaných plateb, pokud tato skutečnost nastala dříve.
 4. Pokud poskytovatel žádost o platbu předloženou spolu s příslušnými doklady a s průběžnou monitorovací zprávou schválí, bude poskytnuta příjemci do 25 pracovních dnů od jejího schválení další platba ve výši rovnající se součtu uznatelných výdajů uvedených v poslední předložené žádosti o platbu, nejvýše však v takové výši, aby součet všech prostředků dosud poskytnutých příjemci nepřesáhl 90 % celkové výše uznatelných výdajů uvedených v této dohodě.

Zbylých 10 % uznatelných nákladů bude proplaceno až po ukončení celého projektu po předložení žádosti o závěrečnou platbu, závěrečného vypořádání projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a závěrečné monitorovací zprávy.

 1. Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, příjemce žádost doplní nebo opraví v poskytovatelem stanovené lhůtě.
 2. Pokud poskytovatel při předložení žádosti o platbu zjistí, že existuje podezření na nesrovnalost, případně na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn pozastavit příjemci poskytnutí další platby.
 3. V případě nedodržení podmínek vyplývajících příjemci z dohody o poskytnutí příspěvku bude příspěvek nebo jeho část na základě § 44 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vymáhána příslušným správcem daně.
 4. Příjemce se zavazuje v případě nesrovnalosti, kdy se současně nejedná o porušení rozpočtové kázně (zejména v případě porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách), na základě výzvy poskytovatele pomoci, vrátit tyto prostředky na určený účet dle pokynů poskytovatele do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy. Za okamžik doručení se v případě pochybností považuje 10. pracovní den po uložení na poště.
 5. Po ukončení projektu příjemce příspěvek finančně vypořádá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
 6. Pokud poskytovatel schválí žádost o závěrečnou platbu, předloženou spolu s celkovým vypořádáním výdajů projektu a se závěrečnou monitorovací zprávou, bude příjemci zaslána poslední platba příspěvku do 25 pracovních dnů od jejího schválení. Poslední platba příspěvku bude poskytnuta ve výši rovnající se součtu uznatelných výdajů uvedených v závěrečné žádosti o platbu. Součet prostředků poskytnutých celkem příjemci nesmí přesáhnout celkovou výši příspěvku uvedenou v této dohodě.
 7. Příjemce se zavazuje nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou platbu doložit výši přímých výnosů získaných v průběhu realizace projektu a odečíst je v této výši od celkových uznatelných výdajů.
 8. Příjemce se zavazuje nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou platbu prokázat vynaložení prostředků soukromého spolufinancování formou doložení příslušných účetních dokladů.

Článek VI

Specifické závazky příjemce

 1. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud příjemce povede daňovou evidenci, musí příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být vedeny průběžně písemně, chronologicky, způsobem zaručujícím jejich trvalost.
 2. Příjemce se zavazuje vést oddělené analytické účty o všech účetních případech vztahujících se k projektu. Příjemce se dále zavazuje smluvně zajistit, aby také všichni jeho partneři vedli analytické účty o všech účetních případech vztahujících se k realizaci projektu, na který obdrží finanční prostředky z příspěvku od příjemce.
 3. Příjemce se zavazuje uzavřít s každým účastníkem „Dohodu o účasti v projektu č.CZ.04.1.03/1.1.06.1/0003, jejíž jednu kopii předá poskytovateli. Pokud je tímto účastníkem uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a osoba se zdravotním postižením zařazená do pracovní rehabilitace (dále jen „fyzická osoba vedená v evidencích úřadu práce“), který byl do projektu vyslán úřadem práce, předá příjemce poskytovateli dvě kopie této dohody o účasti v projektu.
 4. Pokud jsou součástí projektu rekvalifikace nebo příprava k práci, jichž se bude účastnit uchazeč o zaměstnání nebo osoba se zdravotním postižením zařazená do pracovní rehabilitace, příjemce zabezpečí, že rekvalifikační zařízení po dohodě s příslušným úřadem práce vyšle tyto účastníky projektu v dohodnutém termínu na úřad práce k podpisu příslušných dohod a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením rekvalifikace nebo přípravy k práci.
 5. Příjemce se zavazuje, že zašle poskytovateli nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením v pracovní rehabilitaci zařazené do rekvalifikace v rámci projektu vyplněnou „Nabídku zabezpečení rekvalifikace“ na formuláři poskytnutém úřadem práce, a to v elektronické podobě a přílohy v písemné podobě.
 6. Příjemce se zavazuje zajistit, že v rámci projektu bude rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provádět pouze akreditované zařízení nebo vzdělávací či zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy (dále jen „rekvalifikační zařízení“).
 7. Příjemce se zavazuje zajistit ve smlouvě s rekvalifikačním zařízením a organizacemi zajišťujícími poradenské činnosti, že:
 • rekvalifikaci a poradenské činnosti provedou v plném rozsahu podle obsahu schváleného projektu;
 • účastníkům rekvalifikace stanoví studijní a výcvikové povinnosti;
 • účastníky prokazatelně seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k poradenské a rekvalifikační činnosti;
 • zajistí bezpečnost a ochranu zdraví účastníků během celé poradenské a rekvalifikační činnosti;
 • účastníky rekvalifikace vybaví nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické přípravy vyžaduje;
 • zodpovídají za škody vzniklé účastníkům rekvalifikace v průběhu poradenské činnosti nebo rekvalifikace bez jejich zavinění
 • uzavřou pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků na dobu účasti naporadenské a rekvalifikační činnosti;
 • zajistí v průběhu poradenské a rekvalifikační činnosti prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků;
 • neprodleně písemně informují, nejpozději do 8 kalendářních dnů, příslušný úřad práce, pokud:
  • účastník nenastoupí na poradenskou činnost nebo na rekvalifikaci,
  • účastník rekvalifikace neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti,
  • účastník porušuje předpisy či řády odborného nebo rekvalifikačního zařízení,
  • nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v poradenské nebo rekvalifikační činnosti,
  • se účastník rekvalifikace nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností,
  • informuje poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, příslušný úřad práce o přítomnosti účastníků rekvalifikace.
 • neprodleně písemně informují, nejpozději do 8 kalendářních dnů, příslušný úřad práce, pokud vzniknou překážky, které znemožní pokračování rekvalifikace;
 • předloží příslušnému úřadu práce písemný návrh na vypovězení dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikace, který neplní studijní a výcvikové povinností nebo porušuje předpisy a řády rekvalifikačního zařízení;
 • nejpozději do 14 dnů po ukončení rekvalifikace a poradenské činnosti zašlou příslušnému úřadu práce závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat seznam účastníků, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci nebo poradenské činnosti, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzor dokladu;
 • údaje o účastnících použijí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 1. Příjemce se zavazuje bezodkladně písemně poskytnout na žádost poskytovatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu.
 2. Příjemce se zavazuje poskytovateli písemně oznámit jakoukoliv změnu projektu dle přehledu v Příručce pro příjemce v nejbližší monitorovací zprávě. V případech podstatných změn je povinen předem požádat poskytovatele o souhlas s provedením změn.
 3. Příjemce se zavazuje řádně uchovávat originál dohody o přidělení příspěvku včetně jejích případných dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění. Touto povinností zaváže i partnery projektu.
 4. Příjemce je povinen při zadávání zakázek, jejichž předpokládaná cena přesahuje limit 2 000 000 Kč bez DPH, uskutečňovat zadávání v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
 5. Při zadávání zakázek, jejichž předpokládaná cena nepřesahuje limit 2 000 000 Kč bez DPH, se příjemce zavazuje postupovat dle Příručky pro příjemce.
 6. Příjemce se zavazuje s dodavateli projektu smluvně zajistit takové platební podmínky, aby byla doložena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných výdajů.
 7. Příjemce zahrne do smluv uzavíraných v souvislosti s realizací projektu s třetími osobami (dodavateli a partnery) závazek poskytnout příjemci veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány.
 8. Po celou dobu realizace projektu je příjemce povinen dodržovat právo ES, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, zadávaní veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí. Příjemce se zavazuje smluvně zajistit, aby právo ES dodržovali také všichni partneři po celou dobu realizace svého projektu.
 9. Příjemce je povinen nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finanční pomoci dle dohody s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.
 10. Příjemce se zavazuje poskytovatele neprodleně informovat o uložení povinnosti vrátit příspěvek nebo jeho část z jiných důvodů než je finanční vypořádání s poskytovatelem a písemně oznámit každé porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil.
 11. Příjemce se zavazuje uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů, a pravidly stanovenými v Příručce pro žadatele.
 12. Příjemce se zavazuje naplňovat monitorovací ukazatele uvedené v žádosti o finanční podporu během realizace projektu. Příjemce je povinen poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle Příručky pro příjemce:
  1. průběžnou monitorovací zprávu o postupu realizace projektu, která musí být předložena vždy s průběžnou žádostí o platbu (první zprávu nejpozději do 3 měsíců od uzavření dohody),
  2. závěrečnou monitorovací zprávu o projektu, která musí být předložena do 2 měsíců od ukončení realizace projektu dle dohody.
 13. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé a partneři projektu.
 14. Příjemce se zavazuje poskytovatele bezodkladně informovat o všech kontrolách provedených podle předchozího odstavce ze strany jiných subjektů než poskytovatele, o všech uložených nápravných opatřeních, která jsou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění.
 15. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona o finanční kontrole. Příjemce je dále povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil a poskytovatele příspěvku.
 16. Příjemce se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o přeměně společnosti podle § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, snížení základního kapitálu, vstupu do likvidace, prohlášení konkurzu a povolení vyrovnání.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 1. Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3, 4 a čl. VI odst. 9 až 23 dohody následuje podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel sankce odvodu ve výši 2 % z celkové částky příspěvku.
 2. Při porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, s výjimkou případů podle čl. VII odst. 1,se postupuje podle § 44 a) odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel.
 3. Odstoupí-li příjemce či poskytovatel ze závažných důvodů od realizace projektu, je příjemce povinen poskytnutou nevyužitou část příspěvku vrátit ve lhůtě, kterou určí poskytovatel.
 4. Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytovaného příspěvku.
 5. Veškeré změny nebo doplňky této dohody mohou být provedeny pouze písemnou formou.
 6. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž pět vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

1.Žádost o finanční podporu z OP RLZ

2.Ověřená kopie smlouvy o zřízení účtu

3.Smlouva o partnerství (Mikroregion Radonicko)

4.Smlouva o partnerství (Mikroregion Nechranicko)

DSO - informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Valérie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Zítra má svátek Rostislav

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
déšť se sněhem 6 °C 2 °C
pátek 19. 4. polojasno 7/2 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 10/0 °C
neděle 21. 4. zataženo 15/2 °C

Členské obce

Partneři